Warunki korzystania

Wprowadzenie

Korzystanie z naszej witryny internetowej podlega następującym warunkom użytkowania, okresowo zmienianym („Warunki”). Warunki należy czytać łącznie z wszelkimi warunkami i zastrzeżeniami podanymi na stronach naszej witryny internetowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami. Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników naszej witryny, w tym między innymi użytkowników przeglądarek, klientów, sprzedawców, dostawców i/lub autorów treści. Jeśli uzyskujesz dostęp do tej witryny i korzystasz z niej, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie Warunków i naszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami lub naszą Polityką prywatności, nie masz uprawnień do dostępu do naszej witryny, korzystania z jakichkolwiek usług naszej witryny ani składania zamówienia na naszej stronie internetowej.

Korzystanie z naszej witryny internetowej

Wyrażasz zgodę na korzystanie z naszej witryny internetowej w celach zgodnych z prawem, a nie w celach nielegalnych lub nieautoryzowanych, w tym między innymi z naruszeniem jakichkolwiek przepisów dotyczących własności intelektualnej lub prywatności. Zgadzając się na Warunki, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i jesteś prawnie zdolny do zawarcia wiążącej umowy.

Zgadzasz się nie korzystać z naszej witryny internetowej do prowadzenia jakiejkolwiek działalności, która stanowiłaby przestępstwo cywilne lub karne lub naruszała jakiekolwiek prawo. Zgadzasz się nie podejmować prób ingerowania w sieć lub funkcje bezpieczeństwa naszej witryny internetowej ani w celu osiągnięcia korzyścinieautoryzowany dostęp do naszych systemów.

Wyrażasz zgodę na podanie nam dokładnych danych osobowych, takich jak adres e-mail, adres pocztowy i inne dane kontaktowe, w celu realizacji zamówienia lub skontaktowania się z Tobą w razie potrzeby. Wyrażasz zgodę na niezwłoczną aktualizację swojego konta i informacji. Upoważniasz nas do gromadzenia i wykorzystywania tych informacji w celu skontaktowania się z Tobą zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu . Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w witrynie, w tym do zakończenia, zmiany, zawieszenia lub zaprzestania działania dowolnego aspektu witryny w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Możemy nałożyć dodatkowe zasady lub ograniczenia na korzystanie z naszej witryny internetowej. Wyrażasz zgodę na regularne przeglądanie Warunków, a dalszy dostęp lub korzystanie z naszej witryny będzie oznaczało, że zgadzasz się na wszelkie zmiany.

Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestania działania naszej witryny internetowej lub jakichkolwiek usług, treści, funkcji lub produktów oferowanych za pośrednictwem naszej witryny.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Linki z lub do stron internetowych znajdujących się poza naszą witryną służą wygodzie tylko. Nie przeglądamy, nie popieramy, nie zatwierdzamy ani nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne witryny, do których prowadzą linki z naszej witryny lub do niej, zawartość tych witryn, wymienione w nich strony trzecie lub ichprodukty i usługi. Łączenie się z jakąkolwiek inną witryną odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z łączem. Łącza do witryn z oprogramowaniem do pobrania służą wyłącznie wygodzie i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek trudności lub konsekwencje związane z pobieraniem oprogramowania. Korzystanie z pobranego oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej, jeśli taka istnieje, dołączonej do oprogramowania lub dostarczonej z nim.

Twoje dane osobowe

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe.

Błędy i pominięcia

Należy pamiętać, że nasza witryna internetowa może zawierać błędy typograficzne lub nieścisłości i może być niekompletna lub aktualna. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). Takie błędy, nieścisłości lub pominięcia mogą dotyczyć opisu produktu, cen, promocji i dostępności, dlatego zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego na podstawie nieprawidłowych informacji o cenach lub dostępności, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, modyfikowania ani wyjaśniania informacji na naszej stronie internetowej, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

Przyjmujesz na siebie wszystkieodpowiedzialność i ryzyko w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej, która jest dostarczana „tak jak jest”, bez jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń lub warunków, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do informacji dostępnych za pośrednictwem naszej witryny internetowej, w tym między innymi wszystkich treści i materiały oraz funkcje i usługi dostępne na naszej stronie internetowej, z których wszystkie są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji, w tym między innymi gwarancji dotyczących dostępności, dokładności, kompletności lub przydatności treści lub informacji, nieprzerwanego dostępu i wszelkich gwarancji tytułu własności, nienaruszalności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa lub jej funkcjonowanie lub treść i materiał udostępnianych przez nią usług będą aktualne, bezpieczne, nieprzerwane i wolne od błędów, że wady zostaną naprawione lub że nasze strony internetowe lub serwery, które tworzą naszą stronę internetową dostępne są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Korzystanie z naszej witryny odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko i przyjmujesz na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z korzystaniem z naszej witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z naszej witryny internetowej.

W żadnym wypadku my, ani nasi partnerzy, nasi lub ich dostawcy treści lub usług, ani żaden z naszych lub ich odpowiednim dyrektorom, urzędnikom, agentom, wykonawcom, dostawcom lubpracownicy ponoszą wobec Ciebie odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe, wynikowe, przykładowe lub karne szkody, straty lub podstawy powództwa, utracone przychody, utracone zyski, utracone interesy lub sprzedaż, lub jakikolwiek inny rodzaj szkód, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy lub czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej, wynikającej z korzystania przez Ciebie, niemożności korzystania lub działania naszej witryny internetowej lub treści, materiałów lub funkcjonalności za pośrednictwem naszej witryny internetowej, nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwość wystąpienia takich szkód.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności lub wyłączenie lub ograniczenie niektórych szkód. W takich jurysdykcjach niektóre lub wszystkie powyższe zastrzeżenia, wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku, a nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Odszkodowanie

Ty wyrażają zgodę na obronę i zabezpieczenie nas oraz naszych podmiotów stowarzyszonych przed jakąkolwiek stratą, zobowiązaniami, roszczeniami, wydatkami (w tym opłatami prawnymi) w jakikolwiek sposób wynikającymi z , związane lub związane z korzystaniem przez Ciebie z naszej witryny, naruszeniem przez Ciebie Warunków lub publikacją lub przesyłaniem przez Ciebie jakichkolwiek materiałów w witrynie lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi z roszczeniami osób trzecich, że jakiekolwiek informacje lub materiały dostarczone przez Ciebie naruszająna prawach własności osób trzecich.

Cała Umowa

Warunki i wszelkie dokumenty wyraźnie w nich wymienione stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a nami w odniesieniu do przedmiotu Warunków i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia lub ustalenia pomiędzy Tobą a nami, ustne lub pisemne. Zarówno Ty, jak i my, potwierdzamy, że zawierając niniejsze Warunki, ani Ty, ani my nie polegaliśmy na żadnych oświadczeniach, zobowiązaniach ani obietnicach złożonych przez drugą stronę lub dorozumianych na podstawie czegokolwiek powiedzianego lub napisanego między Tobą a nami przed takimi Warunkami, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Warunkach.

Zrzeczenie się

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków nie będzie oznaczać zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek niewykonania zobowiązania nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek późniejszego niewykonania zobowiązania. Żadne zrzeczenie się przez nas nie jest skuteczne, chyba że zostanie przekazane Państwu na piśmie.

Nagłówki

Wszelkie nagłówki i tytuły użyte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie wygodzie.

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek kompetentny organ za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie w tym zakresie oddzielone od pozostałych Warunków, które będą nadal ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawa.

Pytania lub wątpliwości

Wszelkie pytania, komentarze i opinie prosimy przesyłać do nas na adres„info@:domena”